Middelfart Billedskole den kreative skole på vestfyn
Middelfart Billedskole

tegning • maleri • keramik • grafik • design • ideudvikling • skulptur • croquis • manga • animation • galleribesøg

 

Foreningen

 
 

Vedtægter»


Vedtægter for Middelfart billedskole

§ 1 Navn og status
Middelfart Billedskole har hjemsted i Middelfart kommune.

§2 Formål
Middelfart Billedskole har til formål
- at give børn og unge muligheder for at udtrykke sig gennem billedskabende virksomhed,
- at give muligheder for at udvikle sanser, følelser og evner for billedarbejde,
- at give udfordringer og stille krav til udvikling af egne billedudtryk,
- at give kendskab til mulighederne i materialer og teknikker indenfor tegning, maleri, skulptur, grafik, collage.
-at udvikle evner til aktivt at betragte billeder.

§ 3 Indhold
Billledskolen kan tilbyde billedundervisning til alle børn, unge og voksne.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning
- Bestyrelsen består af 3 - maksimalt 5 medlemmer.
- Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer.
- Der vælges 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder.
- Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er 2 eller 3 på valg.
- Bestyrelsen konstituerer sig med formand,kasserer og sekretær.
- Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
- Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

§ 5 Bestyrelsens opgaver og ansvar
stk. 1
Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Bestyrelsen fastsætter regler om tilmelding/optagelse og udmeldelse af elever. Bestyrelsen godkender skolens budget og reviderede regnskab.

stk. 2
Tegningsret. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem. Den daglige drift, herunder indkøb er delegeret til skolens leder.

§ 6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til forretningsordenen.

§ 7 Skolens leder og daglige drift
Skolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det forudsættes, at lederen skal være kvalificeret som lærer i billedskolen. Skolens leder ansætter og afskediger lærere efter udtalelse fra bestyrelsen. Skolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning over for skolens vedtægter, bestyrelsesbeslutninger og gældende regler.

§ 8 Økonomi, budget og regnskab
Skolens virksomhed gennemføres ved tilskud fra Middelfart Kommune, elevbetaling, evt. gaver og andre tilskud.
Skolens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12.
Skolens leder udarbejder hvert år budgetforslag til bestyrelsen.
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 9 Foreningens medlemmer
Børn der er indskrevet til forløb i billedskolen er medlem af foreningen. Forældre til medlemmer under 18 år, har stemmeret til generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen.

§ 10 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Følgende punkter skal på dagsordenen.
- beretning og regnskab
- valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
- fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer.
- indkomne forslag.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på Billedskolens hjemmeside www.middelfart-billedskole.dk, og ved direkte besked til forældrene, med 14 dages varsel.
Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 11 Vedtægter
Vedtægterne fastsættes af generalforsamlingen.
Vedtægter kan ændres, når der på Generalforsamlingen er 2/3 af de fremmødte - stemmeberettige, der stemmer herfor.

§ 12 Foreningens ophør
Skolens drift indstilles og foreningen ophører, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter sig for skolens ophør. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Eventuelle aktiver tilfalder foreningen "Børn, kunst og billeder."

Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. marts 1998.
Revideret på generalforsamling den 7. marts 2005.
Revideret på generalforsamling den 28. marts 2009.
Revideret på generalforsamling den 11. marts 2010.
Revideret på generalforsamling den 3. maj 2011.
Revideret på generalforsamling den 19. marts 2014.

På billedskolen kan du udfolde dig med maleri og andre udtryksformer »

Copyright © 2019 * Middelfart Billedskole * Hyllehøjvej 13, 5500 Middelfart * E-mail: birgit.mau@middelfart-billedskole.dk
Læs omcookies og om persondata

Valid XHTML 1.0 Transitional